Stitek MU Ústřední knihovna Přírodovědecké fakulty

Otevírací doba

Po - Čt: 8.00 – 18.00 dnes je zavřeno

Pá: 8.00 – 15.00

Telefon

(+420) 549 492 478

E-mail

knihovna@tohlesmaz.sci.muni.cz

pujcovnauk@tohlesmaz.sci.muni.cz

Úvod Mapa stránek Knihovní katalog Kontakt
English

O knihovně

Knihovní rada

Předsedkyně

 • doc. Mgr. Markéta Munzarová, Dr. rer. nat. proděkanka pro spolupráci se středními školami, péči o talenty, sociální oblast a celoživotní vzdělávání

Tajemnice

 • Mgr. Taťána Škarková

Členové

 • doc. RNDr. Jan Celý, CSc. zástupce fyzikálních ústavů

  doc. RNDr. Eduard Fuchs, CSc. Ústav matematiky a statistiky

  RNDr. Vladimír Herber, CSc. Geografický ústav

  doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr. Ústav geologických věd

  RNDr. Robin Pěnička, Ph.D. Ústav antropologie

Sekretářka


 • Mgr. Klára Urbánková

Dokumenty

Status

Čl. 1. Základní ustanovení

 • (1) K podpoře činnosti ústřední knihovny zřizuje děkan PřF MU knihovní radu (dále jen „KR“).
 • (2) Knihovní rada je poradním a iniciativním orgánem děkana PřF MU a dozorčím orgánem ústřední knihovny.

Čl. 2. Činnost knihovní rady

 • (1) Činnost knihovní rady se řídí jednacím řádem.
 • (2) Knihovní rada zejména:
  • a) podílí se na tvorbě a projednává koncepci rozvoje a provozu ÚK, knihovní řád ÚK a jeho přílohy a předkládá je děkanovi ke schválení,
  • b) projednává výroční zprávu o činnosti knihovny,
  • c) projednává doporučení k fungování knihovny, k rozsahu poskytovaných služeb a k dalším organizačním a technickým záležitostem provozu knihovny,
  • d) projednává a koordinuje společné knihovnické projekty, aktualizaci fondů knihovny a navrhuje zajištění sdílených elektronických informačních zdrojů,
  • e) schvaluje plán a způsob provedení revizí a návrhy odpisů knih.
  • f) sleduje čerpání rozpočtových limitů

Čl. 3. Členové a struktura knihovní rady

 • (1) Knihovní rada má členy stálé a jmenované. Členství v knihovní radě je čestnou funkcí.
 • (2) Stálými členy knihovní rady jsou z titulu své funkce:
  • a) pověřený proděkan
  • b) vedoucí ústřední knihovny.
 • (3) Jmenované členy knihovní rady jmenuje a odvolává děkan fakulty z řad pedagogických a vědeckých pracovníků fakulty na základě návrhů vedoucích pracovišť tak, aby bylo zajištěno optimální zastoupení jednotlivých oborů.
 • (4) Doba členství stálých členů je v souladu s jejich funkčním obdobím, doba členství jmenovaných členů je neomezená, vedoucí pracovišť mají právo navrhnout děkanovi změnit pověření svých zástupců.
 • (5) Funkci předsedy knihovní rady vykonává příslušný proděkan a funkci tajemníka knihovní rady zastává vedoucí ústřední knihovny. Předseda knihovní rady může jmenovat svého zástupce.

Čl. 5. Práva a povinnosti členů

 • (1) Členové knihovní rady mají právo:
  • a) být předem a včas informováni o programu jednání knihovní rady,
  • b) obdržet podklady materiálů projednávaných podle čl. 2. odst. 2. písm. a) a b) alespoň sedm dní před zasedáním KR,
  • c) vyžádat si doplňující či vysvětlující informace k dané problematice,
  • d) seznámit se se zápisem ze zasedání KR před jeho zveřejněním na www stránkách.
 • (2) Členové knihovní rady jsou povinni:
  • a) aktivně se podílet na činnosti KR, účastnit se jednotlivých zasedání,
  • b) předávat informace z jednání KR vedoucím pracovišť,
  • c) průběžně předávat názory, návrhy a stanoviska jednotlivých pracovišť k projednání na zasedání KR.
 • (3) Členové knihovní rady zastupující jednotlivá pracoviště vykonávají dispoziční právo těchto pracovišť k jejich informačním fondům, není-li určeno jinak.

Čl. 6. Jednací řád knihovní rady

 • (1) Knihovní rada se schází podle potřeby, nejméně však 2x do roka.
 • (2) Schůzi svolává předseda sám a nebo tajemník na pokyn předsedy či na základě písemného návrhu některého z členů knihovní rady.
 • (3) Tajemník po dohodě s předsedou připravuje program jednání a informuje o něm všechny členy knihovní rady předem. Koncepční materiály je nutno rozeslat všem členům KR nejméně sedm dní předem.
 • (4) Činnost knihovní rady a jednání schůzí řídí předseda knihovní rady, příp. jím určený zástupce. K jednání mohou být podle potřeby přizváni i další pracovníci, kteří nejsou členy knihovní rady.
 • (5) Zápis z jednání pořizuje tajemník, který jej zašle všem členům knihovní rady. Zápis ověřuje předseda, pověřený člen KR nebo je schvalován na příští schůzi KR. Zápis se zveřejňuje na dokumentovém serveru PřF MU.
 • (6) Knihovní rada se usnáší prostou většinou hlasů přítomných členů KR, v případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.
 • (7) Usnesení a doporučení předkládá knihovní rada děkanovi nebo vedení fakulty písemnou formou.

Zápisy z jednání