Stitek MU Ústřední knihovna Přírodovědecké fakulty

Otevírací doba

Po - Čt: 8.00 – 18.00 dnes je zavřeno

Pá: 8.00 – 15.00

Telefon

(+420) 549 492 478

E-mail

knihovna@tohlesmaz.sci.muni.cz

pujcovnauk@tohlesmaz.sci.muni.cz

Úvod Mapa stránek Aleph Knihovní katalog Kontakt
English

Aktuální informace o službách v ÚK PřF

Knihovní fond

Signatury

55 Geologie. Geografie

55 Vědy o Zemi obecně Jednotky v katalogu
55.01 Filozofie vědy katalog
55.011 Filozofické aspekty geověd. Geografické myšlení katalog
55.012 Dějiny geologie a geografie katalog
55.013 Biografie geologů a geografů katalog
55.02 Akademické dovednosti katalog
55.021 Český jazyk katalog
55.022 Překladové slovníky katalog
55.023 Překladové slovníky věd o Zemi katalog
55.024 Obecné encyklopedie katalog
55.03 Bibliografie katalog
55.031 Bibliografie geologie katalog
55.032 Bibliografie geografie katalog
55.04 Zpracování dat katalog
55.041 Kvalitativní metody katalog
55.042 Matematické metody katalog
55.043 Metody užívané v geologii katalog
55.044 Metody užívané v geografii katalog
55.06 Výuka věd o Zemi katalog
55.061 Didaktika věd o Zemi katalog
55.062 Učebnice geologie pro základní a střední školy katalog
55.063 Učebnice ekologie a životního prostředí katalog
55.064 Československé učebnice a příručky zeměpisu a geografie pro základní a střední školy katalog
55.065 České učebnice a příručky zeměpisu/geografie pro ZŠ a nižší ročníky gymnázia katalog
55.066 České učebnice a příručky zeměpisu/geografie pro střední školy katalog
55.067 Zahraniční učebnice a příručky zeměpisu/geografie katalog
55.068 Příručky a geografické tabulky katalog
55.069 Vlastivěda a regionální učebnice katalog
 
550/553 Geologie katalog
 
550 Všeobecná geologie. Tektonika. Geofyzika. Inženýrská geologie
550.1 Všeobecná geologie katalog
550.11 Kosmická geologie katalog
550.12 Planeta Země katalog
550.13 Vulkanologie katalog
550.14 Sedimentologie katalog
550.15 Mořská geologie katalog
550.16 Karsologie a speleologie katalog
550.17 Glaciologie a kryologie katalog
550.2 Tektonika, strukturní geologie katalog
550.21 Směrová analýza katalog
550.22 Napjatost a deformace hornin katalog
550.23 Mikrotektonika katalog
550.24 Drobné a regionální struktury katalog
550.25 Geologické mapování katalog
550.26 Geotektonika, stavba zemské kůry katalog
550.262 Desková tektonika katalog
550.3 Geofyzika katalog
550.31 Seismologie a seismika katalog
550.32 Magnetika, magnetometrie, geomagnetismus katalog
550.33 Gravimetrie katalog
550.34 Elektrika katalog
550.35 Termika katalog
550.36 Radiometrie katalog
550.37 Karotáž katalog
550.4 Inženýrská geologie katalog
550.41 Mechanika zemin katalog
550.42 Sesuvy a gravitační pohyby katalog
550.43 Zakládání staveb a základové půdy katalog
 
551 Paleontologie. Historická geologie. Archeologie
551.1 Paleontologie katalog
551.11 Metody v paleontologii katalog
551.12 Paleoekologie a tafonomie katalog
551.13 Evoluce katalog
551.14 Mikropaleontologie katalog
551.15 Paleobotanika katalog
551.16 Zoopaleontologie katalog
551.161 Zoopaleontologie měkkýšů (Paleomalakologie) katalog
551.165 Zoopaleontologie ostatních bezobratlých katalog
551.168 Zoopaleontologie obratlovců katalog
551.169 Antropogeneze katalog
551.17 Paleofaunistika a paleofloristika katalog
551.2 Historická a stratigrafická geologie katalog
551.21 Principy stratigrafie katalog
551.22 Geochronologie katalog
551.23 Stratigrafie útvarů katalog
551.231 Prekambrium katalog
551.232 Paleozoikum katalog
551.233 Mezozoikum katalog
551.234 Kenozoikum katalog
551.235 Kvartér katalog
551.24 Regionální stratigrafie katalog
551.25 Paleogeografie, paleoklimatologie, paleobiogeografie katalog
551.3 Archeologie katalog
551.31 Geoarcheologie katalog
551.32 Archeologie období a regionů katalog
 
552 Regionální geologie
552.1 Geologie Českého masivu a Západních Karpat katalog
552.11 Vysvětlivky ke geologickým mapám ČR a SR katalog
552.12 Český masiv celkově katalog
552.121 Varisky konsolidované oblasti Českého masivu
 • Brunovistulikum
 • Moravskoslezské paleozoikum (sudetikum)
 • Moravikum
 • Silezikum
 • Moldanubikum
 • Kutnohorsko-svratecká oblast
 • Saxothuringikum
 • Lugikum
 • Bohemikum
 • barrandien
katalog
552.122 Pokryvné útvary ČM
 • Permokarbonské pánve
 • Křída a jura
 • Terciér ČM
 • Kvartér ČM
katalog
552.13 Západní Karpaty celkově katalog
552.131 Centrální a vnitřní Západní Karpaty
 • Centrální Karpaty
 • Bradlové pásmo
katalog
552.132 Vnější Západní Karpaty
 • Vněkarpatský flyš
katalog
552.133 Neogénní pánve a kvartér
 • Neogénní pánve
 • Karpatská předhlubeň
 • Kvartér Západních Karpat
katalog
552.2 Geologie světa katalog
552.21 Evropa katalog
552.211 Evropské alpidy katalog
552.212 Evropské variscidy, kaledonidy a platforma katalog
552.22 Rusko, SNS (bývalý SSSR) katalog
552.221 Evropská část Ruska (Fenosarmatia, Ural), Ukrajina, Pobaltí katalog
552.222 Asijská část Ruska (Sibiř, Čukotka, Přímoří), Střední Asie katalog
552.23 Asie katalog
552.24 Severní Amerika katalog
552.25 Jižní Amerika katalog
552.26 Afrika a Arábie katalog
552.27 Austrálie a Antarktida katalog
552.28 Geologie oceánů a oceánských ostrovů katalog
552.3 Geologická turistika katalog
552.31 Průvodce po ČR katalog
552.32 Zahraniční průvodce katalog
 
553 Mineralogie. Petrologie. Ložisková geologie. Geochemie. Hydrogeologie
553.1 Mineralogie katalog
553.11 Krystalografie a rentgenografie katalog
553.12 Systematická mineralogie katalog
553.13 Rudní mineralogie, odrazová mikroskopie katalog
553.14 Horninotvorné minerály, optická mikroskopie minerálů katalog
553.15 Jílové minerály katalog
553.16 Gemologie katalog
553.17 Fluidní inkluze katalog
553.18 Regionální mineralogie katalog
553.2 Petrologie katalog
553.21 Klasifikace a chemismy hornin katalog
553.22 Magmatické horniny katalog
553.23 Metamorfované horniny katalog
553.24 Sedimentární horniny katalog
553.25 Zvětrávací a reziduální horniny katalog
553.3 Ložisková geologie katalog
553.31 Geneze ložisek NS katalog
553.311 Stavba ložisek NS katalog
553.32 Rudní suroviny a ložiska rud, metalogeneze katalog
553.322 Suroviny a ložiska železa katalog
553.323 Radioaktivní suroviny a jejich ložiska katalog
553.33 Nerudní suroviny a ložiska nerud katalog
553.34 Kaustobiolity a ložiska kaustobiolitů katalog
553.341 Uhlí a ložiska pevných kaustobiolitů katalog
553.342 Ropa a plyn a jejich ložiska katalog
553.35 Regionální ložisková geologie katalog
553.36 Vyhledávání a průzkum ložisek NS katalog
553.361 Vrtání katalog
553.362 Ekonomické aspekty, prognózy zásob a zásoby NS katalog
553.37 Těžba a zpracování nerostných surovin katalog
553.371 Důlní činnost katalog
553.372 Úpravnictví a hutnictví katalog
553.4 Geochemie katalog
553.41 Laboratorní metody výzkumu katalog
553.42 Chemická podpora geochemie katalog
553.43 Geochemie jednotlivých prvků katalog
553.44 Geochemie endogenních procesů katalog
553.45 Geochemie exogenních procesů katalog
553.46 Hydrogeochemie katalog
553.47 Organická geochemie katalog
553.48 Geochemická prospekce katalog
553.5 Hydrogeologie katalog
553.51 Hydrogeologická měření, vzorkování katalog
553.52 Hydraulika a zásoby podzemní vody katalog
553.53 Ochrana podzemní vody katalog
553.54 Minerální vody, lázeňství katalog
553.55 Hydrogeologie ložisek katalog
553.56 Regionální hydrogeologie ČR katalog
553.57 Regionální hydrogeologie světa katalog
553.58 Jímání a úprava podzemní vody, vodárenství katalog
 
554 Životní prostředí
554.1 Environmentální geologie katalog
554.11 Geofaktory životního prostředí katalog
554.12 Přírodní katastrofy a rizika katalog
554.13 Geomedicína katalog
554.2 Chemické aspekty ŽP katalog
554.21 Kontaminanty katalog
554.22 Sanace katalog
554.23 Odpady, ukládání, zpracování odpadů katalog
554.3 Člověk a životní prostředí katalog
554.31 Změny prostředí/přírody katalog
554.32 Vliv člověka na ŽP katalog
554.4 Ochrana přírody katalog
554.41 Legislativa ochrany přírody katalog
554.42 Chráněná území katalog
554.43 Obnova přírody katalog
554.5 Nauka o krajině katalog
554.51 Krajinná ekologie, geoekologie katalog
554.52 Plánování, údržba krajiny katalog
554.53 Konkrétní realizace krajinných projektů (v ČR) katalog
554.6 Společenské aspekty ŽP katalog
554.61 Ekonomika ochrany ŽP katalog
554.62 Zdroje rozvoje katalog
554.63 Udržitelný rozvoj katalog
554.64 Psychologické aspekty katalog
554.65 Politika a ŽP katalog
554.66 Management (EIA, SEA) katalog
 
555/558 Geografie katalog
 
555 Fyzická geografie-obecná
555.1 Meteorologie a klimatologie katalog
555.11 Meteorologie katalog
555.12 Klimatologie katalog
555.2 Hydrologie katalog
555.21 Hydrologie povrchových toků katalog
555.22 Limnologie katalog
555.23 Oceánografie katalog
555.3 Geomorfologie katalog
555.31 Orografie katalog
555.4 Pedologie a pedogeografie katalog
555.5 Biogeografie katalog
555.51 Fytogeografie katalog
555.52 Zoogeografie katalog
555.53 Ekologie katalog
 
556 Humánní geografie
556.1 Obecná humánní geografie katalog
556.2 Politická, sociální a kulturní geografie katalog
556.21 Politická geografie katalog
556.22 Sociální geografie katalog
556.23 Kulturní geografie katalog
556.24 Globalizace katalog
556.3 Geografie obyvatelstva a osídlení, územní plánování, urbanismus katalog
556.31 Geografie obyvatelstva a geodemografie katalog
556.32 Sídelní geografie katalog
556.33 Územní plánování a urbanismus katalog
556.34 Veřejná správa katalog
556.4 Ekonomická geografie katalog
556.41 Geografie zemědělství a lesnictví katalog
556.42 Geografie průmyslu katalog
556.43 Geografie dopravy katalog
556.44 Geografie obchodu a služeb katalog
556.45 Geografie cestovního ruchu a rekreace katalog
 
557 Kartografie a geoinformatika katalog
557.1 Kartografie a topografie katalog
557.11 Obecná a teoretická kartografie katalog
557.12 Matematická kartografie katalog
557.13 Topomastika a sémiotika katalog
557.14 Historická kartografie katalog
557.15 Aplikovaná kartografie katalog
557.16 Kartografické vizualizace katalog
557.2 Geoinformační technologie (= GIS) katalog
557.3 Dálkový průzkum Země katalog
557.31 Fotogrammetrie katalog
 
558 Regionální geografie-obecná
558.1 Regionální geografie Evropy katalog
558.11 Československo, ČR, Slovensko katalog
558.2 Regionální geografie Asie katalog
558.3 Regionální geografie Ameriky katalog
558.4 Regionální geografie Afriky katalog
558.5 Regionální geografie Austrálie a Oceánie katalog
558.6 Regionální geografie SSSR, Ruska katalog
558.7 Geografie polárních oblastí katalog
558.8 Geografie oceánů a moří katalog
558.9 Turistické průvodce katalog
558.91 Turistika katalog
 
559 Sborníky z konferencí. Mapy, atlasy katalog
559.1 Geologické a geografické sborníky z konferencí katalog
559.5 Geologické mapy a atlasy katalog
559.51 Geologické mapy ČR a SR katalog
559.52 Geologické mapy zahraniční katalog
559.6 Geografické mapy a atlasy katalog
559.61 Školní atlasy ČR a SR katalog
559.62 Školní atlasy - svět, Evropa katalog
559.63 Atlasy - ostatní katalog
559.64 Mapy katalog
559.7 Statistiky katalog
559.71 Statistické ročenky ČR (ČSSR) katalog
559.72 Sčítání lidu, domů a bytů ČR (ČSSR) katalog
559.73 Volební výsledky ČR (ČSSR) katalog